บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 17 ก.พ. 63
เข้าชม : 1,832 ครั้ง
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน โดยผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (AUto Debit)
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.พ. 63
เข้าชม : 2,962 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ม.ค. 63
เข้าชม : 5,319 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามจำนวนยอดเงินฝาก วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ต.ค. 62
เข้าชม : 13,891 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศเท่านั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ต.ค. 62
เข้าชม : 15,423 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ต.ค. 62
เข้าชม : 31,892 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่ม ระยะเวลาการฝาก 799 วัน รับดอกเบี้ยเมิ่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ส.ค. 62
เข้าชม : 14,214 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ เป็นบัญชีเพื่อเน้นใช้ในการออม ให้ดอกเบี้ยสูง เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าชม : 13,361 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี โดยจะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าชม : 7,434 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ส.ค. 62
เข้าชม : 10,613 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าชม : 16,681 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 12 เดือน จาก ธ.ไทยเครดิต เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าชม : 17,615 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาทสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือแบบรายเดือนได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 18,879 ครั้ง
ฝากเงินปั๊บ รับดอกเบี้ยทันที* กับบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 31,085 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ค. 62
เข้าชม : 25,484 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 8 และ 22 เดือน พร้อมให้คุณรับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน