บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พ.ย. 61
เข้าชม : 762 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไร และได้รับการยกเว้นภาษี สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 พ.ย. 61
เข้าชม : 232 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 61
เข้าชม : 191 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และเปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 พ.ย. 61
เข้าชม : 2,572 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน แบบขั้นบันได สูงสุด 2.50% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ต.ค. 61
เข้าชม : 896 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) สบายใจ ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ต.ค. 61
เข้าชม : 3,276 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 17 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ต.ค. 61
เข้าชม : 317 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ต.ค. 61
เข้าชม : 327 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเปิดบัญชี หรือเงินฝากขั้นต่ำไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ต.ค. 61
เข้าชม : 672 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ต.ค. 61
เข้าชม : 470 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ต.ค. 61
เข้าชม : 173 ครั้ง
เป็นบัญชีเหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ต.ค. 61
เข้าชม : 4,386 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลา 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย เป็นบัญชีดอกเบี้ยทบต้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ และมีเงินจ่ายคืนเป็นรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 ต.ค. 61
เข้าชม : 1,280 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จาก ธ.กสิกรไทย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ต.ค. 61
เข้าชม : 426 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ฟรีค่ารักษาบัญชี ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ต.ค. 61
เข้าชม : 595 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน) และไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี