บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ต.ค. 62
เข้าชม : 4,664 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศเท่านั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ต.ค. 62
เข้าชม : 6,907 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ต.ค. 62
เข้าชม : 17,999 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่ม ระยะเวลาการฝาก 799 วัน รับดอกเบี้ยเมิ่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ส.ค. 62
เข้าชม : 8,611 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ เป็นบัญชีเพื่อเน้นใช้ในการออม ให้ดอกเบี้ยสูง เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าชม : 9,442 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี โดยจะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ส.ค. 62
เข้าชม : 5,148 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ส.ค. 62
เข้าชม : 7,612 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าชม : 11,426 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 12 เดือน จาก ธ.ไทยเครดิต เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ก.ค. 62
เข้าชม : 12,118 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาทสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือแบบรายเดือนได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 14,921 ครั้ง
ฝากเงินปั๊บ รับดอกเบี้ยทันที* กับบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าชม : 23,562 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ค. 62
เข้าชม : 21,002 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 8 และ 22 เดือน พร้อมให้คุณรับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 62
เข้าชม : 12,614 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ จาก ธอส. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 พ.ค. 62
เข้าชม : 23,673 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 13, 15 และ 22 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พ.ค. 62
เข้าชม : 16,837 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สภาพคล่องสูง วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี