นักศึกษาฝึกงาน

เว็บไซต์ CheckRaka.com รับนักศึกษาฝึกงาน

ข้อมูลการรับนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่เว็บไซต์ Checkraka.com จำนวนที่รับนักศึกษาฝึกงาน 3 คน
เว็บไซต์ CheckRaka.com จำนวนที่รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายกองบรรณาธิการ และฝ่าย SEO

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ฝ่ายกองบรรณาธิการ
  1. มีหน้าที่สร้างสรรค์บทความที่มีเนื้อหาและความรู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในหมวดยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ การเงินธนาคาร และโทรศัพท์มือถือ
 2. ฝ่าย SEO
  1. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดบนโลกดิจิตอล ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน

 1. สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หรือปี ที่ 4 ระดับอุดมศึกษา
 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 3. เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.70
 4. รักการเขียน ชอบการค้นคว้าข้อมูล
 5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 7. มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน พร้อมเรียนรู้งาน
 8. มีความประพฤติดี และ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด

เอกสารการสมัคร

 1. ประวัติย่อ / รูปถ่าย ประสบการณ์ต่างๆ ตัวอย่างผลงานในระหว่างการศึกษา พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ในการติดต่อ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน 1 ชุด
 3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา พร้อมระบุฝ่าย และช่วงเวลาที่ประสงค์ขอฝึกงาน
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลให้ครบตามที่กำหนด ถ้าไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก

 1. นิสิต นักศึกษาผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่อีเมล์ contact@checkraka.com
 2. บริษัทฯ จะนัดสัมภาษณ์นักศึกษา โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น (ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา)

วันเวลาทำงาน และวันหยุด

 • วันทำงาน
 • : วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงาน
 • : 09.00 - 18.00 น.
 • วันหยุดอื่น
 • : ตามกฎหมายและประเพณี

การเดินทาง

CheckRaka.com ตั้งอยู่เลขที่ 973 อาคาร เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Google Map
 • การเดินทาง
 • : BTS สถานีชิดลม สามารถเดินบนสกายวอร์คได้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร
 • จุดเด่น
 • : ติดโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ห้างเกษรพลาซ่า ตรงข้ามพระพรหมเอรวัณ
 • สถานที่ใกล้เคียง
 • : โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมอโนมา, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริ