บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.450 - 1.700 %
Product Highlight
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนปกติ และสามารถฝากเงินเพิ่มได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการฝากเงินเป็นก้อนให้กับลูก ๆ
 • สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Smart Kids 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.700 % - - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 1.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) ในแต่ละขณะ โดยจะจ่ายเมื่อครบกำหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
 4. หากผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย คือ ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ฝากจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ