ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 2.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 66
  • 440,083
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • วงเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน 
  • อัตราดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 25,000 2.550 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. ผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่า ๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
  3. กรณีฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก แต่ผู้ฝากขาดฝากตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
  4. กรณีขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
  5. กรณีขาดฝาก 3 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  6. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ต่อปี
  7. ผู้ฝากสามารถปิดบัญชี และรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชีในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (เฉพาะวันทำการปกติ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  8. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน เดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์วันที่ 15 ต.ค.56 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 15 ต.ค.58 เป็นต้น)
  9. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ