ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ (ttb the exclusive savings)-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 65
  • 765
  จุดเด่น
  บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ (ttb the exclusive savings) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับผู้ฝากเงินที่มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่ซื้อผ่านธนาคาร

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ (ttb the exclusive savings)
  จุดเด่น
  :
  บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ (ttb the exclusive savings) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับผู้ฝากเงินที่มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่ซื้อผ่านธนาคาร
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ผู้ฝากเงินจะต้องมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่ซื้อผ่านธนาคาร จึงจะสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษได้
  • รายละเอียดดอกเบี้ย
   - อัตราดอกเบี้ยปกติ (ดอกเบี้ยอ้างอิงนโยบาย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) 1.25% ต่อปี
   - อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.75% เท่ากับ 2.00% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีผู้ฝากเงิน ต้องการถอนเงินบางส่วน ผู้ฝากเงินต้องถอนเต็มจำนวนเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือโดยไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ และปิดบัญชีที่สาขาเท่านั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ได้เฉพาะที่สาขาของธนาคารเท่านั้น
  2. ผู้ฝากเงินจะต้องมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่ซื้อผ่านธนาคาร จึงจะสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษได้
  3. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ได้ตามจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) โดยกำหนดให้ 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์ และต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมได้ โดยชื่อผู้เปิดบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันชีวิต) หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน ดังนี้
   - กรณีเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว ชื่อผู้เปิดบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันชีวิต) หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
   - กรณีเปิดเป็นบัญชีร่วม ชื่อผู้เปิดบัญชีอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันชีวิต) หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกันเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าของกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันชีวิต) หรือผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน สามารถเลือกเป็นเจ้าของบัญชีหลักได้ และผู้เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้น โดนธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้เปิดบัญชี
  4. กรณีเปิดบัญชีร่วม จะต้องระบุเงื่อนไขการเบิกถอนเงินคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้ความยินยอมให้การหักบัญชียังมีผลต่อไปได้ หากเจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต และ ทายาท หรือผู้จัดการมรดก ไม่ประสงค์จะปิดบัญชีทั้งนี้ หากทายาท หรือผู้จัดการมรดกมีความประสงค์ขอปิดบัญชี ธนาคารจะดำเนินการตามความประสงค์ของทายาท หรือผู้จัดการมรดกตามระเบียบธนาคารต่อไป โดยถือว่าธุรกรรมตามผลิตภัณฑ์บัญชี ทีทีบีดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เป็นอันยกเลิก

  5. ผู้ฝากเงินต้องเปิดบัญชี พร้อมฝากเงินเข้าบัญชีเพียง 1 รายการ โดยจำนวนเงินฝากต้องเท่ากับเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ที่คงเหลือต้องชำระอีก 7 ปี (ไม่นับเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) งวดแรกที่ชำระเรียบร้อยแล้ว) โดยสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชีได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ผู้ฝากเงินสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) กับธนาคาร
  6. ผู้ฝากเงินต้องมีบัญชีคู่โอนเป็นบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือ บัญชี ทีทีบี เบสิก ซึ่งต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อ บัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เพื่อยินยอมให้ธนาคารนำเงินจากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โอนเข้าบัญชีคู่โอนเพื่อตัดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ตามจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เท่ากันทุกปี โดยจะทำการโอนเงินก่อนวันครบกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 1 วันทำการ ตลอดอายุกรมธรรม์ และเพื่อรับโอนดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง จากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปีโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  7. ไม่สามารถขอเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มีอยู่เดิม มาเป็นบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ หรือ เปลี่ยนจากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไปเป็นบัญชีเงินฝากประเภทอื่นได้
  8. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตได้ทุกประเภท และไม่สามารถสมัครใช้บริการ SMS alert/PromptPay/direct debit/direct credit และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) ได้
  9. บัญชีทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งเงินเข้าและเงินออก เช่น ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงินออก, รับเงินโอนเข้า, การชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment หรือ E-Payment) บริการ เข้าเงิน / หักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
  10. ไม่สามารถนำบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
  11. เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ครบระยะเวลา 7 ปีแล้ว ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายงวดสุดท้าย และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เข้าบัญชีคู่โอน และปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โดยอัตโนมัติ
  12. บัญชีนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นำไปเป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
  13. กรณีผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินจากบัญชีทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีคู่โอน เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   - กรณีที่ฝากเงินครั้งแรก หลังจาก 30 วัน นับจากวันที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) 

   ธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณตามระยะเวลาฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ทีทีบี เบสิก ไปยังบัญชีคู่โอน และดำเนินการปิดบัญชี ทีทีบี ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โดยอัตโนมัติ

   - กรณีที่ฝากเงิน มากกว่า ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระอีก 7 ปี (ไม่นับเบี้ยประกันงวดแรกที่ชำระแล้ว) ธนาคารจะโอนเงินส่วนต่างจากเงินค่าเบี้ยประกันที่คงเหลือที่ต้องชำระอีก 7 ปี (ไม่นับเบี้ยประกันงวดแรกที่ชำระแล้ว) พร้อมดอกเบี้ย ที่คำนวณตามระยะเวลาฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ทีทีบี เบสิก ออกจากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีคู่โอน
   - กรณีที่ฝากเงิน น้อยกว่า ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระอีก 7 ปี (ไม่นับเบี้ยประกันงวดแรกที่ชำระแล้ว) ธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ย ที่คำนวณตามระยะเวลาฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ทีทีบี เบสิก ไปยังบัญชีคู่โอน และดำเนินการปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โดยอัตโนมัติ
   - กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ซึ่งเป็นเหตุให้กรมธรรม์ประกันชีวิตทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) สิ้นสุดลง ธนาคารจะโอนยอดเงินคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งหมด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด จากบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีคู่โอน และปิดบัญชีทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ โดยอัตโนมัติในกรณีที่บัญชีคู่โอนถูกปิดไปแล้ว ธนาคารจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เป็นบัญชีเงินฝาก ทีทีบี เบสิก ให้กับผู้ฝากเงินแทน
  14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินจากบัญชีทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีคู่โอน และ มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   - กรณีผู้ฝากเงิน ต้องการถอนเงินบางส่วน ผู้ฝากเงินต้องถอนเต็มจำนวนเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือโดยไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ และปิดบัญชีที่สาขาเท่านั้น
   - กรณีผู้ฝากเงินยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ (88/8) ก่อนครบกำหนด(เวนคืนกรมธรรม์) หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
   - กรณีที่ธนาคารได้รับแจ้งจากทายาท หรือผู้จัดการมรดก ว่าเจ้าของบัญชีเสียชีวิต และมีความประสงค์ขอปิดบัญชี ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ หรือ ระงับการทำธุรกรรมจากบัญชีดังกล่าว
   - บัญชีคู่โอนถูกปิดก่อน ทำให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีคู่โอนเพื่อหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตได้ธนาคารจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทีทีบี ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ ออมทรัพย์พิเศษ เป็นบัญชีเงินฝาก ทีทีบี เบสิก ให้กับผู้ฝากเงิน และผู้ฝากเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีกรณีผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดจากยอดเงินต้นคงเหลือ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์