ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 18 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65
  • 11,307
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 18 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝากและจำนวนเงินฝาก 
  • รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 18 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 18 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝากและจำนวนเงินฝาก 
  • รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100 ถึง 200,000 บาท 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากจะถอนต้องถอนทั้งจำนวน และปิดบัญชีเงินฝาก โดยกรณีที่การฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ครบจำนวนที่กำหนดแต่ฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นทูตและเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization : UN) ด้วย แต่ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาประเภท Non-Resident
  2. ผู้ฝากจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากเอง โดยจำนวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และฝากครั้งต่อๆ ไป ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท แต่จะต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย 100 ได้ลงตัว โดยเมื่อรวมจำนวนเงินแล้วต้องไม่เกินกว่า 200,000 บาท ต่อ 1 บัญชี ทั้งนี้ ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 24 เดือน เมื่อผู้ฝากกำหนดจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก ตามระยะเวลาการฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมยอดเงินฝากแต่ละรายการ (ซึ่งมียอดรวมของจำนวนเงินฝากทั้งหมด ตามที่ผู้ฝากกำหนด โดยจะโอนเข้าบํญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร)
  4. นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์