• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 64
  • 2,209
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • ไม่มีสมุดคู่ฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • ไม่มีสมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.250 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.250% ต่อปี ทั้งจำนวน
  • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.250% ต่อปีทั้งจำนวน
  • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น ทั้งจำนวน
   (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค. 63 เท่ากับ 0.25%)
   ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ยกว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
  2. เปิดบัญชีผ่าน Application GHB ALL เท่านั้น
  3. เปิดบัญชีครั้งแรก 0.00 บาท และต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี หากไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 45 วัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ
  4. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี
  5. ใช้เป็นบัญชีคู่โอน รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น / การรับรางวัลหรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้
  6. สามารถโอนชำระหนี้เงินกู้ได้
  7. สามารถโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เท่านั้น
  8. ปิดบัญชีผ่านระบบ GHB ALL ได้เท่านั้น
  9. การโอนเงินที่ทำให้มียอดเงินฝากคงเหลือเท่ากับ 0.00 บาท ทำได้เฉพาะกรณีการปิดบัญชีเท่านั้น
  10. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
  11. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  12. บัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์ไม่มีรสมุดคู่ฝากจึงไม่สามารถให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากให้ได้ภายหลัง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มิ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์