ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 64
  • 10,660
  จุดเด่น
  แต่งแต้มอนาคตลูกน้อยให้สดใส ด้วยการออมตั้งแต่เล็ก พร้อมฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง สุงสุดถึง 1,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers
  จุดเด่น
  :
  แต่งแต้มอนาคตลูกน้อยให้สดใส ด้วยการออมตั้งแต่เล็ก พร้อมฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง สุงสุดถึง 1,000,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  1. เป็นบัญชีประเภท "โดย" ซึ่งระบุชื่อบัญชีเป็น "(ชื่อบุตร)โดย(ชื่อบิดา หรือชื่อมารดา หรือชื่อผู้ปกครอง (ที่ศาลแต่งตั้ง) หรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี)"
  2. บุตรต้องเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี โดยสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น
  3. วงเงินความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) สำหรับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
  4. จำนวนเงินเอาประกันภัย 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหนึ่งวัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
  5. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 3,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  เงื่อนไขในการรับสิทธิ์รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

  1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้รับบุตรบุญธรรม ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ณ วันเปิดบัญชี)
  2. ระบุให้บุตรผู้เยาว์ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น
  3. กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 3,000 บาท ณ วันก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
  4. กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้รับบุตรบุญธรรม (แล้วแต่กรณี) เปิดบัญชีประเภทนี้มากกว่า 1 บัญชี จะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียโดยอุบัติเหตุเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และค่าสินไหมทดแทนสูงสุดของทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์คิดเฉลี่ยตามจำนวนเงินฝากของแต่ละบัญชีที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
  5. ระยะเวลาความคุ้มครอง นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai Junior Savers และตลอดระยะเวลาฝากเงิน หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
  6. สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อปิดบัญชี หรือเจ้าของถึงแก่กรรม หรือเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (คำนวณตามปีปฏิทิน) หรือเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ หรือสินไหมทดแทนแก่เจ้าของบัญชี หรือทายาทแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์