• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.408 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 64
  • 8,622
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจย์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มุดอรอบะฮ์ ประเภทมีกำหนดระยะเวลาฝาก 60 เดือน 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,500 บาท พร้อมรับผลตอบแทนทุกๆ สิ้นเดือนทำการ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจย์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มุดอรอบะฮ์ ประเภทมีกำหนดระยะเวลาฝาก 60 เดือน 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,500 บาท พร้อมรับผลตอบแทนทุกๆ สิ้นเดือนทำการ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 2,500 บาท 0.408 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  รับผลตอนแทนทุกวันทำการสิ้นเดือนที่สัดส่วน 15:85 (ลูกค้า:ธนาคาร)

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินรับฝากบางส่วนได้เมื่อผู้ฝากได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กับกรมการศาสนาเท่านั้น
  • ถอนเงินรับฝากโดยการปิดบัญชีเมื่อผู้ฝากไม่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือเมื่อครบกำหนดการฝาก
  • กรณีผู้ฝากเงินถอนปิดบัญชีก่อน 3 เดือน ธนาคารจะหักเงินผลตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ในส่วนที่จ่ายไปแล้วคืนจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินรับฝากของผู้ฝาก และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในส่วนดังกล่าว
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝากทุกๆ วันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและผู้ฝากไม่มาถอนเงินปิดบัญชี ถือว่าผู้ฝากเงินตกลงให้ธนาคารรับฝากเงินจำนวนดังกล่าวตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เดิม และธนาคารจะดำรงเงินฝากดังกล่าวจนกว่าผู้ฝากจะถอนปิดบัญชี โดยผู้ฝากเงินสามารถถอนปิดบัญชีเงินรับฝากดังกล่าวเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ตลอดเวลา
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 ธ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์