ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 2,450
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  3. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
  4. ไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  5. ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน)
  6. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีภายในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานมีลักษณะตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   7.1 มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันเฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า 50,000 บาท
   7.2 มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่า 50,000 บาทในแต่ละเดือน
   7.3 ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
   7.4 เจ้าของบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์