ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากจัดเต็ม-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65
  • 45,743
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากจัดเต็ม สำหรับบุคคลธรรมดา 
  • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากจัดเต็ม
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากจัดเต็ม สำหรับบุคคลธรรมดา 
  • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 3,000,000 บาท 1.250 %
  ตั้งแต่ 3,000,001 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เป็นดังนี้

  • วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 3,000,000 ขึ้นไป (C) รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  (A) = 0.25%
  (B) = 0.25% - 1.217%
  (C) = 0.25% - 1.217%
  *การคำนวณดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • สามารถถอนได้
  • กรณีเบิกถอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน (เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ในวันที่ทำการเบิกถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 ก.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ฝาก 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วมหรือคณะบุคคล
  2. จำนวนเงินฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  3. กรณีเบิกถอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน (เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ในวันที่ทำการเบิกถอน
  4. ในกรณีที่มีเงินฝากในบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม จะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฝากในอัตราที่ประกาศในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยข้างต้น โดยคำนวณเป็นรายวัน (คิดแบบขั้นบันได) 
  6. กรณีผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่มีบัญชีเงินฝากจัดเต็มได้รับดอกเบี้ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจำนวนรวมกันเกิน 20,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน ทั้งที่มีสถานะเปิดอยู่หรือปิดไปแล้วก็ตาม ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้
   6.1 สำหรับผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่มีบัญชีเงินฝากจัดเต็มหลายบัญชี ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากจัดเต็ม จากบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีการเปิดบัญชีก่อน โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาที่มีการเปิดบัญชี
   6.2 สำหรับบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่มีการปิดบัญชีไประหว่างปีภาษี และมีภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นหลังจากการปิดบัญชีดังกล่าว ธนาคารจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากจัดเต็มจากบัญชีเงินฝากจัดเต็มที่ยังคงเปิดอยู่ในปีภาษีนั้น ตามจำนวนภาษีที่คงค้าง
   6.3 กรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่านได้เต็มจำนวน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเเงินฝากจัดเต็มทั้งจำนวนไปรวมกัเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  7. กรณีผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ได้รับดอกเบี้ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจำนวนรวมกันเกิน 20,000 บาทในปีภาษีเดียวกัน และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการขอคืนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
  8. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือวิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์