ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 20,031
  จุดเด่น
  • เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK
  จุดเด่น
  :
  • เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน, 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่รายละเอียดดอกเบี้ย :
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 5 แสนบาทขึ้นไป ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่สามารถโอนเงิน หรือถอนเงินสด หรือถอนเงินบางส่วนออกจากบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ได้ ผู้ฝากต้องดำเนินการปิดบัญชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE โดยธนาคารจะโอนเงิน และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หากธนาคารพบว่าไม่สามารถโอนไปยังบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้ได้ ผู้ฝากสามารถเลือกโอนไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ต.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  3. ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
  4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK อยู่แล้ว
  5. การเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK
   5.1 เปิดบัญชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
   5.2 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่น (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารที่ใช้งานอยู่บนแอปพลิเคชัน K PLUS มาผูก และใช้ผ่านช่องทาง LINE BK เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้สำหรับผูกเป็นบัญชีคู่โอนในการหักเงินในแต่ละเดือนเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK อัตโนมัติ และใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
   5.3 ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
   5.4 ไม่รับเปิดบัญชีร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่น หรือนามแฝง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
   5.5 ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
   5.6 เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ได้สูงสุด 3 บัญชี ต่อ 1 คน
  6. ผู้ฝากต้องฝากจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK 
  7. ผู้ฝากต้องมียอดเงินฝากให้ถึงจำนวนเงินฝากเป้าหมาย ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจำนวนเงินฝากเป้าหมายขั้นต่ำ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อบัญชี
  8. ผู้ฝากต้องมีธุรกรรมการฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาฝาก) โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ผู้ฝากกำหนดให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีคู่โอนเป็นครั้งแรก ยกเว้นกรณีฝากเงินครบตามจำนวนเงินฝากเป้าหมายแล้ว จะไม่มีการหักเงินเพื่อนำฝากในเดือนที่เหลืออยู่ ซึ่งจะไม่นับว่าผิดเงื่อนไขการฝาก
   8.1 ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีคู่โอนนำฝากเข้าบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ในจำนวนเท่ากันแต่ละเดือน ตามวันที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK
   8.2 กรณีในเดือนนั้นๆ ณ สิ้นวันที่ที่ผู้ฝากกำหนดไว้ พบว่ามียอดเงินฝากในบัญชีคู่โอนไม่เพียงพอตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ธนาคารจะไม่ทำการหักเงินทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ฝากสามารถฝากด้วยเงินสดผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการ KBANK Service ที่ธนาคารกำหนด หรือเครื่อง CDM หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นได้
   8.3 กรณีที่ผู้ฝากเงินทำรายการฝากเงินตามระยะเวลา (6 เดือน หรือ 12 เดือน) และฝากเงินเกินกว่าจำนวนเงินเป้าหมายที่ต้องการออม (แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) เงินฝากส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินเป้าหมายจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ณ วันที่เปิดบัญชี
   8.4 ไม่รับฝากเงินด้วยเช็ค
   8.5 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้
   8.6 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเพิ่ม และธนาคารจะปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  9. กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก หรือฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือมียอดเงินฝากไม่ถึงจำนวนเงินฝากเป้าหมาย ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราต่ำสุดของเงินฝาก LINE BK ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ยกเว้นส่วนที่เกิน 500,000 บาท ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากถือว่าวัญญาบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK นี้สิ้นสุดลง ธนาคารจะปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้ในวันถัดไปโดยอัตโนมัติ
  11. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชี นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน และนับเพิ่มไปอีก 1 วัน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ระยะเวลาฝาก 6  เดือน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้น) 
  12. การปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์