• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64
  • 1,355
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Welfare and Corporate deposit เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Welfare and Corporate deposit เท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.750 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่(อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร) หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25% ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงิน และการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษทุกวันที่ 25 ของเดือน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีวันใดมียอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
  • ฝากเงินไม่ครบงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และกลุ่ม 9) สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ Welfare and corporate deposit เท่านั้น (พนักงานที่มีรายได้ประจำของหน่วยงาน)
  2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาทขึ้นไป
  3. เปิดบัญชีได้ 1 ราย ต่อ  1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีร่วม
  4. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
  5. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  6. มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์