• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.500 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 63
  • 8,570
  จุดเด่น
  • ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
  • คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เหมาะกับคนที่มีต้องการความยืดหยุ่นสูง อยากออมเงิน ที่ได้ดอกเบี้ยสูง และเน้นถอนเมื่อไหร่ก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus
  จุดเด่น
  :
  • ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
  • คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เหมาะกับคนที่มีต้องการความยืดหยุ่นสูง อยากออมเงิน ที่ได้ดอกเบี้ยสูง และเน้นถอนเมื่อไหร่ก็ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 500,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีได้ทั้ง (1) บุคคลธรรมดา (2) นิติบุคคลทั่วไป (3) นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (4) นิติบุคคลพิเศษ  (5) กองทุน
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3. คํานวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ย เงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะ ได้รับยกเว้น
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์