ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 3.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 65
  • 1,827
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ให้บริการผ่าน Dime! Application
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
  • ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ให้บริการผ่าน Dime! Application
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
  • ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 30,000 บาท 3.000 %
  ตั้งแต่ 30,001 ถึง 100,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 

  • ยอดเงินฝากไม่เกิน 30,000 บาท (A) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 3.00% 
  • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 30,000 - 100,000 บาท (B) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 1.60% -3.00%
  • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท (C) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 0.52% - 1.60% 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  2. บัญชี Dime! Save เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่ให้บริการผ่าน Dime! Application
  3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ 
  4. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการผ่าน Dime! Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
  5. ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  6. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Sweep In - Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อ
  7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินยฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปีโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน 

  8. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี

  9. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดต่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียม

  10. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนดโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่ารักษาบัญชี

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์