ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 7,784
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี
  • รับเปิดบัญชีเงินฝากใหม่เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. (ผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วม) เพื่อสมัครหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส. โดยไม่รับเปิดบัญชีร่วม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี
  • รับเปิดบัญชีเงินฝากใหม่เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. (ผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วม) เพื่อสมัครหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส. โดยไม่รับเปิดบัญชีร่วม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.45% ต่อปี + 0.25% ต่อปี = 0.70% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.45% ต่อปี + 0.25% ต่อปี = 0.70% ต่อปี

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. รับเปิดบัญชีเงินฝากใหม่เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. (ผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วม) เพื่อสมัครหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส. โดยไม่รับเปิดบัญชีร่วม
  3. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ บวกเพิ่มจากดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติอีก 0.25% ต่อปี
  4. ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอกับจำนวนเงินงวดที่ระบุในสัญญากู้เงิน และ/หรือ บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน โดยธนาคารจะหักเงินงวดรายเดือน โดยเริ่มหักเงินจากบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนจนกว่าครบงวด หรือไม่มีหนี้ค้างชำระแล้วแต่กรณี (วันทำการ หมายถึง วันที่เปิดทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากไว้)
   หากลูกค้ามีความประสงค์จะชำระเงินงวดเกินกว่างวดที่กำหนดในสัญญาฯ ต้องชำระผ่านช่องทางการรับชำระเงินกู้อื่นๆ ของธนาคาร
  5. รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
  6. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์