• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.050 - 0.100 % (มี 9 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64
  • 9,799
  จุดเด่น
  บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมด้วยสิทธิ์การรับส่วนลดธุรกรรมโอนเงินต่างๆ ทั้งการทำรายการผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือ การทำรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมด้วยสิทธิ์การรับส่วนลดธุรกรรมโอนเงินต่างๆ ทั้งการทำรายการผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือ การทำรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลทั่วไป (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 0 ถึง 300,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 300,001 ถึง 3,000,000 บาท 0.100 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.050 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 0 ถึง 300,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 300,001 ถึง 3,000,000 บาท 0.100 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.050 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 0 ถึง 300,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 300,001 ถึง 3,000,000 บาท 0.100 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.050 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ยอดเงินตั้งแต่ 0 - 300,000 บาทแรก* ได้รับดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.10%
  2. ยอดเงินมากกว่า 300,000 บาท** ได้รับดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.10% - 0.20%

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 ก.พ. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ
  2. กรณีผู้ฝากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 300,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศธนาคาร
  3. สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ บิส ซุปเปอร์ หรือสมัครใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ บิส ซุปเปอร์ เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 57 เป็นต้นไป ผู้ฝากจะได้รับฟรีสมุดเช็คเดือนละ 1 เล่ม จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ฝากแสดงบัตร UOB Biz Super Card ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น หากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่แสดงสิทธิเพื่อรับสมุดเช็คภายในเดือน ลูกค้าผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังสำหรับเดือนที่ผ่านมาได้ มูลค่าของสมุดเช็คที่ผู้ฝากได้รับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8% ต่อปี
  4. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชีหรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมดและให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  5. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว แต่ยอดเงินเฉลี่ยต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมดและให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์