ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
  • 3,959
  จุดเด่น
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รักการออม
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ให้คุณรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.10% ต่อปี 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์
  จุดเด่น
  :
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รักการออม
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ให้คุณรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.10% ต่อปี 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000,000 บาท 1.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2565 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี หลังจากนั้น ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ยอดเงินต้นที่เกิน 50 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ยให้ได้รัยอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีด้วย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากมีการถอนเงินฝากทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ย นับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก และได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์สูงสุดของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 19 ก.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/หุ้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9)
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
  3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ และ PromptPay 
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2565 หลังจากนั้นสามารถรับฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  6. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปืดบัญชีในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์ปี 2564 ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  7. ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิอดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม
  8. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  9. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์