ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนทวีสุข-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 3.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 66
  • 1,419
  จุดเด่น
  เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยเงินออม พร้อมให้สิทธิประโยชน์สำหรับเกษตรกรลูกค้า และ อสม.

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนทวีสุข
  จุดเด่น
  :
  เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยเงินออม พร้อมให้สิทธิประโยชน์สำหรับเกษตรกรลูกค้า และ อสม.
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.))
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.))
  ทุกจำนวน 3.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  มี 5 รูปแบบการออม  (365 / 600 / 1,200 / 6,000 / 12,000 บาท/ปี) โดยการออมเงิน สามารถออมเงินเต็มจำนวนตามรูปแบบการออมที่เลือกไว้ ออมเงินต่อเนื่องทุกปี และสามารถออมล่วงหน้าได้ 1 ปี


  ความคุ้มครองที่ได้รับ

  • ปีที่ 1 วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 15,000 / 30,000 / 50,000 / 70,000 / 100,000 บาท รวมถึงการฆาตกรรม ลอบทำร้าย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามเงื่อนไข อบ.1
  • ปีที่ 2 เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด คนละ 500 บาท จำนวน 1 คน ตลอดการเป็นสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน) กรณีออมเงิน 365 บาท/ปี 600 บาท/ปี ได้เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 1 คน 
  • ปีที่ 3 เงินช่วยเหลืองานศพ (เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น) 1,500 / 3,000 / 5,000 / 7,000 / 10,000 บาท ตามรูปแบบการออม 
  • ปีที่ 4 ชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (อุบัติเหตุ) วันละ 300 บาท 1 วัน / 2 วัน / 3 วัน / 5 วัน / 7 วัน 
  • ปีที่ 5 ใช้เงินออมเป็นหลักประกัน กู้เงินกับ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 30% 
  • ปีที่ 6* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (เจ็บป่วย) วันละ 300 บาท 1 วัน / 2 วัน / 3 วัน / 5 วัน / 7 วัน 

  *ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆ สมาชิกจะได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยธนาคารจะเป็นเพียงผู้จัดทำประกันภัยให้แก่สมาชิดเท่านั้น 

  **อัตราดอกเบี้ย สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  *** สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองให้สมาชิกถึงอายุ 75 ปีบริบูรณ์

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เสาร์สุดท้ายขอเดือนมีนาคม และกันยายน)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นเกษตรกรผู้กู้ของ ธ.ก.ส. ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือเป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และต้องมีบัตร Smart card จาก ธ.ก.ส มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  3. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่สามารถนำไปผูกกับบัตร ATM, บัตรเดบิต, บัญชีเงินกู้, บัญชีคู่โอนสลาก และ ธ.ก.ส. A-Mobile
  4. การออมเงิน สามารถออมเงินเต็มจำนวนตามรูปแบบการออมที่เลือกไว้ ออมเงินต่อเนื่องทุกปี และสามารถออมล่วงหน้าได้ 1 ปี
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
  6. จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีครั้งแรกต้องฝากครบเต็มจำนวนเงินตามโครงการที่ธนาคารกำหนด โดยฝากเงินต่อเนื่องทุกปี และ สามารถฝากเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนได้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถทยอยฝากเงินรายเดือนได้ โดยต้องฝากในเดือนแรกถัดจากเดือนที่เปิดบัญชีเงินฝากจนครบเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 1 ปี
  7. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามที่ธนาคารกำหนด และตามอายุการเป็นสมาชิกหรือเมื่อออมเงินต่อเนื่องทุกปี ในการใช้สิทธิตามสิทธิประโยชน์ต้องอยู่ระหว่างความคุ้มครองผู้ฝากต้องอายุไม่เกิน 75 ปี
  8. กรณีผู้ฝากออมเงินไม่ต่อเนื่อง หรือออมเงินไม่ครบตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โดยธนาคารจะให้สิทธิประโยชน์ ณ วันที่สมาชิกมาออมครบเต็มจำนวนที่กำหนดเท่านั้น
  9. ธนาคารจัดทำประกันอุบัติเหตุให้ผู้ฝากทุกราย เมื่อผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝาก และออมเงินครบจำนวนตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์