บัญชี :
บัญชี ME SAVE
บัญชี ME SAVE
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.700 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝาก ME SAVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการออม
 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี* หรือคิดเป้น 4.5 เท่าของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 • สามารถฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
 • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน 2 ครั้งต่อเดือน และสั่งทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ ME call center

รายละเอียดบัญชี บัญชี ME SAVE

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ME by TMB
ชื่อบัญชี
:
บัญชี ME SAVE
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝาก ME SAVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการออม
 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี* หรือคิดเป้น 4.5 เท่าของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 • สามารถฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
 • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน 2 ครั้งต่อเดือน และสั่งทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ ME call center
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.400 %
1.700 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:

อัตราดอกเบี้ย

 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด) 1.70% ต่อปี
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ) 1.40% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

 

เงื่อนไขการให้อัตราดอกเบี้ยโบนัสบัญชีเงินฝาก ME SAVE

 1. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
  - ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
 2. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
  - ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
  - สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
  - ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม
 3. อัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันอยู่ที่ 0.30% (ต่อปี)
 4. อัตราดอกเบี้ย 1.70% คิดเป็นประมาณ 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.3775% ของดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในตลาด ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560 ของ 10 ธนาคารหลักที่มีฐานเงินรับฝากรวมคิดเป็นร้อยละ 89 ของเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
 5. การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าฝากเงินกับบัญชีเงินฝาก ME SAVE เพียง 3 เดือน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในข้อ 4)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง
 2. ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ME SAVE ฝากไม่ประจำ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/ บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 6. การฝากเงิน สามารถฝากผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคารทหารไทย
 7. การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยต้องทำการโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้ โดยจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นของลูกค้า และเป็นชื่อเดียวกับชื่อของลูกค้า (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ)
 8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) 2 ครั้งต่อเดือน ค่าธรรมเนียม บริการอื่นๆ จากการใช้บริการบัญชีเงินฝาก ME SAVE นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบริการที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ลูกค้า ให้ถือตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 9. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-502-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ