บัญชี :
บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ V.2-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ V.2-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.755 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ บัญชีเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์มุฏอเราะบะฮ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
 • รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ V.2

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ V.2
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ บัญชีเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์มุฏอเราะบะฮ์ 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท 
 • รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง 
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 0.755 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีออมทรัพย์โครงการ "อัลฮัจย์ V.2" สัดส่วนผลตอบแทนเท่ากับ 25:75
การจ่ายดอกเบี้ย
:
รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.ที่สัดส่วน  25:75 (ลูกค้า:ธนาคาร)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ 1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • เป็นเงินรับฝากตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ ประเภทออมทรัพย์มุดอรอบะฮ์
 • กำหนดวงเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
 • ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝาก
 • สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทน โดยใช้ "ชื่อผู้ปกครอง" หรือ "ชื่อผู้เยาว์"
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด
 • คงดำรงเงินเหลือขั้นต่ำในบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท กรณีดำรงเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำบัตร ATM 
 • ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนเงินรับฝากตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน ระหว่างลูกค้ากับธนาคารที่สัดส่วนเท่ากับ 25:75 โดยธนาคารจะจ่่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์