บัญชี :
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.100 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice เป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝากและจำนวนเงินฝาก
 • รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice เป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝากและจำนวนเงินฝาก 
 • รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100 ถึง 200,000 บาท 1.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ผู้ฝากไม่สามารถุถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากจะถอนต้องถอนทั้งจำนวน และปิดบัญชีเงินฝาก โดยกรณีที่การฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก
 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ครบจำนวนที่กำหนดแต่ฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นทูตและเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization : UN) ด้วย แต่ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาประเภท Non-Resident
 • ผู้ฝากจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากเอง โดยจำนวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และฝากครั้งต่อๆ ไป ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท แต่จะต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย 100 ได้ลงตัว โดยเมื่อรวมจำนวนเงินแล้วต้องไม่เกินกว่า 200,000 บาท ต่อ 1 บัญชี ทั้งนี้ ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 เดือน เมื่อผู้ฝากกำหนดจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก ตามระยะเวลาการฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมยอดเงินฝากแต่ละรายการ (ซึ่งมียอดรวมของจำนวนเงินฝากทั้งหมด โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร)
 • แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (รายละเอียดสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-777-7777)

 • นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์