บัญชี :
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.545 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจย์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มุดอรอบะฮ์ ประเภทมีกำหนดระยะเวลาฝาก 60 เดือน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,500 บาท พร้อมรับผลตอบแทนทุกๆ สิ้นเดือนทำการ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อัลฮัจย์"
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจย์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อออมเงินเป็นค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มุดอรอบะฮ์ ประเภทมีกำหนดระยะเวลาฝาก 60 เดือน 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,500 บาท พร้อมรับผลตอบแทนทุกๆ สิ้นเดือนทำการ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 2,500 บาท 0.545 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

รับผลตอนแทนทุกวันทำการสิ้นเดือนที่สัดส่วน 20:80 (ลูกค้า:ธนาคาร)

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ถอนเงินรับฝากบางส่วนได้เมื่อผู้ฝากได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กับกรมการศาสนาเท่านั้น
 • ถอนเงินรับฝากโดยการปิดบัญชีเมื่อผู้ฝากไม่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือเมื่อครบกำหนดการฝาก
 • กรณีผู้ฝากเงินถอนปิดบัญชีก่อน 3 เดือน ธนาคารจะหักเงินผลตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ในส่วนที่จ่ายไปแล้วคืนจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินรับฝากของผู้ฝาก และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในส่วนดังกล่าว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝากทุกๆ วันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์
 2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและผู้ฝากไม่มาถอนเงินปิดบัญชี ถือว่าผู้ฝากเงินตกลงให้ธนาคารรับฝากเงินจำนวนดังกล่าวตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เดิม และธนาคารจะดำรงเงินฝากดังกล่าวจนกว่าผู้ฝากจะถอนปิดบัญชี โดยผู้ฝากเงินสามารถถอนปิดบัญชีเงินรับฝากดังกล่าวเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ตลอดเวลา
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์