บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.450 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สามารถถอนเท่าใดก็ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สามารถถอนเท่าใดก็ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.450 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.450 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
 3. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
 4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 6. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
 7. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
 8. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์