บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.250 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 1.25 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท 
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 1.25 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ดอกเบี้ยภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 30 ธ.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 พ.ย. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์