• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.250 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 60
  • 27,235
  จุดเด่น.
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท 
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 1.25 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท 
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 1.25 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  10 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

  ดอกเบี้ยภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ถึง 30 ธ.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  13 พ.ย. 60
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์