บัญชี :
บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง 
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50% - 1.50% ต่อปี 

 • วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • วงเงินส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ฝาก 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือคณะบุคคล และเป็นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)
 2. ต้องใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet Banking (SCB Easy Net)
 3. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง ไม่สามารถใช้กับบริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทใด
 4. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่งสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด ฝากเช็ค และปิดบัญชี (ไม่สามารถทำรายการถอนเงินสด/ถอนโอนทุกประเภท)
  - เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM : ทำรายการฝากเงินสด
  - บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด : ทำรายการถอนเงินสด
  - Mobile banking (SCB Easy App) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง ไปยังบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การโอนเงินจากบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง ไปยังบัญชีรับเงินในธนาคารอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารตามปกติ
 5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือทุกวัน โดยนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) (การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ระหว่าง 0.50% - 1.50% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และจำนวนเงินฝากของลูกค้า)
 6. ในกรณีที่ธนาคารจะหยุดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง ธนาคารจะประกาศ ให้ทราบในประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่งอยู่ก่อนที่ธนาคารจะหยุดให้บริการเปิดบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง และยังฝากต่อไปจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของบัญชีเงินฝากอีซี่เซฟวิ่งตามตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
 7. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์