ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.550 - 1.500 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 66
  • 126,851
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 2,000,001 ถึง 3,000,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป (C) รับอัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 1.50% (ฺB) = 1.33% - 1.50% (C) = 0.55% - 1.33%
   การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.55% - 1.50% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ฝาก 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือคณะบุคคล และเป็นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)
  2. ต้องใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet Banking (SCB Easy Net)
  3. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง ไม่สามารถใช้กับบริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทใด
  4. บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่งสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
   - สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด ฝากเช็ค และปิดบัญชี (ไม่สามารถทำรายการถอนเงินสด/ถอนโอนทุกประเภท)
   - เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM : ทำรายการฝากเงินสด
   - บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด : ทำรายการถอนเงินสด
   - Mobile banking (SCB Easy App) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง ไปยังบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การโอนเงินจากบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง ไปยังบัญชีรับเงินในธนาคารอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารตามปกติ
  5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือทุกวัน โดยนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) (การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ระหว่าง 0.50% - 1.50% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และจำนวนเงินฝากของลูกค้า)
  6. ในกรณีที่ธนาคารจะหยุดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง ธนาคารจะประกาศ ให้ทราบในประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่งอยู่ก่อนที่ธนาคารจะหยุดให้บริการเปิดบัญชีอีซี่ เซฟวิ่ง และยังฝากต่อไปจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของบัญชีเงินฝากอีซี่เซฟวิ่งตามตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
  7. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์