บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Convenience สำหรับนิติบุคคล ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Convenience สำหรับนิติบุคคล ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Convenience สำหรับนิติบุคคล

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Convenience สำหรับนิติบุคคล
จุดเด่น
:
สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ต้องเปิดบัญชีอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์
  2. สามารถ เปิดบัญชีฝากประจำภายหลังได้ โดยจะได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี(O/D)เพิ่มขึ้นตามยอดเงินฝากประจำ และจะสรุปยอดบัญชีทั้งหมดให้ทราบทุกเดือน
  3. มีค่าบริการรายปี 300 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์