บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.750 % (มี 15 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account มีทั้งประเภทมีสมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account มีทั้งประเภทมีสมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
ราชการ ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 35,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 35,000,001 ถึง 100,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • เงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account มี 2 ประเภท คือ TMB Concentration Account ประเภทมีสมุดคู่ฝากและประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ผู้ฝากเงินจะได้รับ Statement เป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทน
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์