บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.400 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และ
 • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม +0.25% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และ
 • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม +0.25% ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.400 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย  0.90%  ต่อปี
 • กรณีวันใดมียอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
 • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25% ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงิน และการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม )
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่หากฝากเงินไม่ครบงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 ส.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000  ขึ้นไป
 3. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม ) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม 
 4. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
 5. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 6. เปิดบัญชีได้ 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 7. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 8. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 ดือน)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์