บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(สมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB)
ทุกจำนวน 1.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" ที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร 

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนเงินฝากเกินจากที่ธนาคารกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท แลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป หรือการถอน / การโอนเพื่อปิดบัญชี / การหักชำระค่าเช่าตู้นิรภัย / การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โดยให้นับเป็นจำนวนครั้งของการถอนเงิน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 30 ธ.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการรับฝากเงินจากบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
 4. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 5. ห้ามใช้เป็นบัญชีคู่โอนทุกประเภท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์