บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 29 เม.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และเปิดได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. ผู้ฝากต้องกำหนดเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบัญชีออมทรัพย์ KK Smart Invest
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์