บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และคณะบุคคลที่จดทะเบียนเท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และคณะบุคคลที่จดทะเบียนเท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด


การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 ก.พ. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ไม่ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจำนวนเกินกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเพื่อนำเงินไปฝากยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์