บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.650 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 100,000,000 บาท 1.650 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ย :

 • เงินฝากน้อยกว่า 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น  ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 4. กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนำฝากเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทำให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของวันเปิดบัญชี หรือวันที่นำฝากเช็คเรียกเก็บ ต่ำกว่า 5,000,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นของธนาคาร
 5. กรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 6. กรณีผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน โดยยอดเงินคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท คำนวณตามอัตราดอกเบี้ย บวกโบนัสพิเศษ (ถ้ามี) ตั้งแต่บาทแรก, สำหรับยอดคงเหลือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป คำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทแรก และส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
 9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามเหมาะสม 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์