บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Cooperative Savings-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Cooperative Savings-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Cooperative Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Cooperative Savings
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป (เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 300,000,001 ถึง 500,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 500,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้เป็นรายวันจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของธนาคาร
 3. ในกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด 
 4. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ธ.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์