บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings
จุดเด่น
:
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. กรณีที่วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.50% ต่อปี
  2. กรณีที่วงเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท หรือสูงกว่า 5,000,000บาท จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.50% ต่อปี
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ