บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
 • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
บุคคลธรรมดา(นอกประเทศ) ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ แต่ หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 ก.ย. 61 ถึง 31 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการรับฝากเงินจากบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
 3. ยอดรวมเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
 4. รับเปิดบัญชีได้ 1 ราย/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น (สำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) ไม่สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้)
 5. สามารถฝากเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น และไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
24 ก.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์