• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.100 - 0.300 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 63
  • 1,958
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป (ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ก.ค. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามนิติบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
  3. เมื่อเปิดบัญชี ผู้ถือบัญชีเงินฝากจะได้รับเอกสารรายงานเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวระหว่างธนาคารกับลูกค้า
  4. สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชี หรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือนจนเงินในบัญชีนี้หมด และให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  5. สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชี หรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดผู้ฝากไม่สามารถทำการถอนเงินได้จนกว่าจะมายืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีที่สาขาเท่านั้น
  6. สำหรับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว แต่ยอดเงินเฉลี่ยต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมด และให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ม.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์