บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.450 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Exclusive
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป (ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.300 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.450 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.300 %
ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.450 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 ก.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามนิติบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
  3. เมื่อเปิดบัญชี ผู้ถือบัญชีเงินฝากจะได้รับเอกสารรายงานเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวระหว่างธนาคารกับลูกค้า
  4. สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชี หรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือนจนเงินในบัญชีนี้หมด และให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  5. สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชี หรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดผู้ฝากไม่สามารถทำการถอนเงินได้จนกว่าจะมายืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีที่สาขาเท่านั้น
  6. สำหรับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว แต่ยอดเงินเฉลี่ยต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมด และให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์