บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้ไม่มีกำหนด และคำนวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
จุดเด่น
:

สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้ไม่มีกำหนด และคำนวณดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. ผู้ฝากบุคคลธรรมดา จะรวมถึงมูลนิธิ สมาคมและสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร
  2. ผู้ฝากนิติบุคคลทั่วไป จะรวมถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนการจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้เปิดบัญชีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา, มูลนิธิ, นิติบุคคลทั่วไป, หรือกองทุน
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศธนาคาร
  4. กรณีบัญชีออมทรัพย์ ที่มียอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้าทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์