บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 0 ถึง 5,000 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 5,001 ถึง 50,000 บาท 2.000 %
ตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 บาท 1.600 %
มากกว่า 100,000 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ซงเงินตั้งแต่ 0 - 5,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
 • วงเงินส่วนที่เกิน 5,000 - 50,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • วงเงินส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (C) รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.40% (B) = 0.40% - 1.84% (C) = 1.72% - 1.84% (D) = 0.40% - 1.72%
  หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2. เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 3. เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-statement ให้กับลุกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-Mail Address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
 5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ดดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
 6. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
 7. เปิดบัญชีและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Mobile Application : myCIMB โดยสาขาเจ้าของบัญชีคือ สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ต.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์