• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 63
  • 13,573
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 10,001 ถึง 50,000 บาท 2.000 %
  ตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 10,000 - 50,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (C) รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.30% (B) = 0.30% - 1.66% (C) = 1.33% - 1.66% (D) = 0.30% - 1.33%
   หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : myCIMB หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  3. เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-statement ให้กับลุกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-Mail Address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ดดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
  6. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  7. เปิดบัญชีและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Mobile Application : myCIMB โดยสาขาเจ้าของบัญชีคือ สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 เม.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์