บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.100 %
Product Highlight
ได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ตลอดระยะเวลาฝาก วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ
จุดเด่น
:
ได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ตลอดระยะเวลาฝาก วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันขอใช้บริการ)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  • ดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์มีระดับประเภทบุคคลธรรมดาประเภทต่ำสุดตามประกาศของธนาคาร ลบด้วย 0.10% ต่อปี
  • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่

 

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันขอใช้บริการ และมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ พิการ หรือวิกลจริต
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500 บาท พร้อมทำบัตร ATM หรือ Debit Card
  3. ดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์มีระดับประเภทบุคคลธรรมดาประเภทต่ำสุดตามประกาศของธนาคาร ลบ ร้อยละ 0.10 ต่อปี
  4. ได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ตลอดระยะเวลาฝาก เพียงมีเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน
  5. ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด หรือ ที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
30 ต.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์