• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.250 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63
  • 7,055
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.900 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 1.100 %
  ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 20,000,000 บาท 1.250 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ย 1.00% - 1.35%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก ดังนี้
  • จำนวนเงินส่วนที่ฝากตั้งแต่ 0 บาท ถึง 1,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
  • จำนวนเงินส่วนที่ฝากตั้งแต่ 1,000,000.01 บาท ถึง 5,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
  • จำนวนเงินส่วนที่ฝากตั้งแต่ 5,000,000.01 บาท ถึง 20,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  • จำนวนเงินส่วนที่ฝากตั้งแต่ 20,000,000.01 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
   (คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากจำนวนเงินฝากในแต่ละช่วงวงเงิน)
   ***อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติเท่านั้น
  5. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
  6. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  7. มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท หรือ หากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์