บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.600 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
 • เป็นบัญชีสำหรับกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 - 30 มิ.ย. 62 ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 ทั้งจำนวน และไม่รับฝากหรือโอนเพิ่มเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากนี้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
 • เป็นบัญชีสำหรับกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62  - 30 มิ.ย. 62 ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 ทั้งจำนวน และไม่รับฝากหรือโอนเพิ่มเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากนี้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.600 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี 
 • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท - 1,000,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก)
 • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาทแรก ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 ทั้งจำนวน และไม่รับฝากเพิ่ม หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากนี้
 2. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์