บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.800 % (มี 30 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน)
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สำหรับลูกค้ารายใหม่ (New CIF))
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) 1800)
น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
100,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 100,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 200,000 บาท 0.700 %
200,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 200,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 300,000 บาท 0.700 %
300,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 300,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 400,000 บาท 0.700 %
400,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 400,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 500,000 บาท 0.700 %
500,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 500,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
600,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 700,000 บาท 0.700 %
700,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 700,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 800,000 บาท 0.700 %
800,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 800,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 900,000 บาท 0.700 %
900,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 900,000 บาท 0.700 %
น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
1,000,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหม่ (New CIF) หรือลูกค้ารายเดิมของกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทที่รับดอกเบี้ยล่วงหน้ารวมกันในปี 2559 ยังไม่เกิน 20,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยให้ทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 58 เป็นต้นไป ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ จำนวนเงินฝาก 50,000 บาท ทุกระยะเวลารักษายอดฝาก ทั้งนี้หากผู้ฝากเดิมที่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวกับธนาคารอยู่ก่อนหน้านี้ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ ตั้งแต่  100,000 บาท / 200,000 บาท / 300,000 บาท / 400,000 บาท  500,000 บาท / 600,000 บาท / 700,000 บาท / 800,000 บาท / 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท
 3. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 6. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
  จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
  ตัวอย่าง : ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 16200 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 16,200 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 900,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  - กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจะเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

 7. สำหรับกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์