• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.800 % (มี 30 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 59
  • 585
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) (รักษายอด 12 เดือน)
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สำหรับลูกค้ารายใหม่ (New CIF))
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12 M) 1800)
  น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
  100,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 200,000 บาท 0.700 %
  200,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 200,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 300,000 บาท 0.700 %
  300,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 300,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  400,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 500,000 บาท 0.700 %
  500,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 500,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  600,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 700,000 บาท 0.700 %
  700,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 700,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 800,000 บาท 0.700 %
  800,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 800,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 900,000 บาท 0.700 %
  900,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 900,000 บาท 0.700 %
  น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
  1,000,000 บาท 1.800 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหม่ (New CIF) หรือลูกค้ารายเดิมของกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภทที่รับดอกเบี้ยล่วงหน้ารวมกันในปี 2559 ยังไม่เกิน 20,000 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยให้ทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 58 เป็นต้นไป ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ จำนวนเงินฝาก 50,000 บาท ทุกระยะเวลารักษายอดฝาก ทั้งนี้หากผู้ฝากเดิมที่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวกับธนาคารอยู่ก่อนหน้านี้ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ ตั้งแต่  100,000 บาท / 200,000 บาท / 300,000 บาท / 400,000 บาท  500,000 บาท / 600,000 บาท / 700,000 บาท / 800,000 บาท / 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท
  3. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  6. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
   จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
   ตัวอย่าง : ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
   - กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 16200 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 16,200 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 900,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
   - กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจะเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

  7. สำหรับกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์