บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400 ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400 ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.700 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
600,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
600,000 บาท 1.700 %
มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีผิดเงื่อนไข ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชี 600,000 บาท และต้องรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 2. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free) ที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และในปี 2559 หากผู้ฝากเคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันในของธนาคารต้องได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าไม่เกิน 20,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีร่วม และ/หรือ
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศ
 4. เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 5. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก มีรายละเอียดดังนี้
  จำนวนดอกเบี้ย = ยอดเงินที่รับฝาก x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100 x ระยะเวลารักษายอดเงินฝาก (เดือน) /12
  ตัวอย่าง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กรณีผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 3,400 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอดฝาก 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน
  และกรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอดเงินฝาก ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอดฝาก สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์