• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400 ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.700 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 59
  • 2,787
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  600,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  600,000 บาท 1.700 %
  มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีผิดเงื่อนไข ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชี 600,000 บาท และต้องรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  2. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free) ที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และในปี 2559 หากผู้ฝากเคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันในของธนาคารต้องได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าไม่เกิน 20,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีร่วม และ/หรือ
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศ
  4. เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  5. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก มีรายละเอียดดังนี้
   จำนวนดอกเบี้ย = ยอดเงินที่รับฝาก x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100 x ระยะเวลารักษายอดเงินฝาก (เดือน) /12
   ตัวอย่าง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กรณีผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (4M) 3400 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 3,400 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอดฝาก 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน
   และกรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอดเงินฝาก ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอดฝาก สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์