บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกสบาย คล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน
 • สามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้กับบัญชี เคแบงก์ แอ็คเคาท์ ทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวัน
 • สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
 • สามารถทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้า และบริการผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกสบาย คล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน 
 • สามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้กับบัญชี เคแบงก์ แอ็คเคาท์ ทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวัน 
 • สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกวันตลอด 24 ชม.
 • สามารถทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้า และบริการผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 100,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
 • วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้
 • โดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการ K PLUS ไปยังบัญชีเงินฝากอื่น
 • โดยการถอนเงินสด หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต
 • โดยการถอนเงินสดด้วย QR Code บน KPLUS ผ่านตู้ ATM หรือสาขาของธนาคาร หรือที่จุดบริการเคแบงก์ เซอร์วิส
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 3. ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้บริการ K PLUS เท่านั้น
 4. การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
  - เปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีพร้อมสมัครบริการ K PLUS ต้องพิสูจน์ตัวตนที่สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการยืนยันตัวตน (K Check ID) ที่ธนาคารกำหนด
  - ชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS 
  - ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
  - ไม่กำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำรายการฝากผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
 6. ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
 7. การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทาง K PLUS เท่านั้น โดยผู้ฝากจะต้องทำรายการโอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันทำรายการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยบัญชีอื่นก่อน และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจ่ายดอกเบี้ยคงค้างที่เหลือไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยบัญชีอื่นที่ผู้ฝากทำรายการโอนเงินฝากไปข้างต้นให้ในวันทำการถัดไป
 8. กรณีผู้ฝากขาดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะทำการหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และหลังจากหักค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 0 บาท (ศูนย์บาท) ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝาก
 9. สามารถพิมพ์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 10. สามารถทำรายการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่  K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย)/ K-CDM (บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย) / K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) โทร.0 2888 8888 / K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) หรือ K-Mobile Banking (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)
 11. สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
25 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์