• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 64
  • 53,658
  จุดเด่น

  บัญชีออมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเปิดบัญชีเองได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (งดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids)
  จุดเด่น
  :

  บัญชีออมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเปิดบัญชีเองได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (งดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี บริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่จะได้รับสมุดบัญชี , ซองใส่สมุดคู่ฝาก, บัตรสมาร์ทคิดส์ , กระปุกออมสิน ตราประทับรายเดือนในเดือนนั้น
  2. เมื่อลูกค้านำเงินมาฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในแต่ละเดือน ลูกค้าจะได้รับตราประทับ 1 ชิ้น/เดือน (สงวนสิทธิ์ 1 คน/1ชิ้น/เดือน เท่านั้น)


  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
  2. 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. การเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีชื่อ ผู้เยาว์ โดย ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ยกเว้น ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปจะเป็น ผู้เปิดบัญชีเอง
  4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
  5. การเปิดบัญชี ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ของผู้เยาว์ เว้นแต่ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีจะเป็นผู้เปิดบัญชีเอง ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน เว้นแต่กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (หรือบัตรที่สามารถแสดงตัวตนของผู้เยาว์) พร้อมทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรตนเอง
  6. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ จะได้รับบัตรสมาร์ทคิดส์ (ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี) เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ผ่านเครื่อง ATM และใช้ฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM/CDWM ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น กรณีฝากเงินข้ามเขต ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตตามปกติของธนาคาร
   *บัตรสมาร์ทคิดส์ ไม่สามารถใช้ถอนเงินหรือโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และ CDM/CDWM ได้
  7. บัญชีออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ สามารถถอนเงินได้ที่เคาน์เตอร์สาขาเท่านั้น และสามารถถอนเงินต่างสาขาได้ ยกเว้นการปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชี
  8. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการ Easy Net เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือรับโอนเงินจากบัญชีอื่นได้ แต่ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินออกหรือชำระค่าสินค้า/ค่าบริการได้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางสาขาเท่านั้น เว้นแต่ บัญชีดังกล่าวผู้เยาว์เป็นผู้เปิดบัญชีเองไม่สามารถใช้บริการได้
  9. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีขาดการติดต่อ
  10. กรณีบัตรสมาร์ทคิดส์ชำรุด หรือสูญหาย และลูกค้าต้องการทำบัตรใหม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 50 บาท
  11. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ ตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศในการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางขั้นต้น) ณ วันฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องการหักตามกฎหมาย) ทั้งนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะได้รับของกำนัลเมื่อเที่ยบมูลค่า (สำหรับระยะเวลา 1 ปี) แล้วเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.70 ต่อปี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์