บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight

บัญชีออมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเปิดบัญชีเองได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ (Smart Kids)
จุดเด่น
:

บัญชีออมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเปิดบัญชีเองได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี บริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่จะได้รับสมุดบัญชี , ซองใส่สมุดคู่ฝาก, บัตรสมาร์ทคิดส์ , กระปุกออมสิน ตราประทับรายเดือนในเดือนนั้น
 2. เมื่อลูกค้านำเงินมาฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในแต่ละเดือน ลูกค้าจะได้รับตราประทับ 1 ชิ้น/เดือน (สงวนสิทธิ์ 1 คน/1ชิ้น/เดือน เท่านั้น)


การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 2. 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. การเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีชื่อ ผู้เยาว์ โดย ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ยกเว้น ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปจะเป็น ผู้เปิดบัญชีเอง
 4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
 5. การเปิดบัญชี ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ของผู้เยาว์ เว้นแต่ผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีจะเป็นผู้เปิดบัญชีเอง ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน เว้นแต่กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (หรือบัตรที่สามารถแสดงตัวตนของผู้เยาว์) พร้อมทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรตนเอง
 6. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ จะได้รับบัตรสมาร์ทคิดส์ (ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี) เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ผ่านเครื่อง ATM และใช้ฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM/CDWM ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น กรณีฝากเงินข้ามเขต ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตตามปกติของธนาคาร
  *บัตรสมาร์ทคิดส์ ไม่สามารถใช้ถอนเงินหรือโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และ CDM/CDWM ได้
 7. บัญชีออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ สามารถถอนเงินได้ที่เคาน์เตอร์สาขาเท่านั้น และสามารถถอนเงินต่างสาขาได้ ยกเว้นการปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชี
 8. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการ Easy Net เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือรับโอนเงินจากบัญชีอื่นได้ แต่ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินออกหรือชำระค่าสินค้า/ค่าบริการได้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางสาขาเท่านั้น เว้นแต่ บัญชีดังกล่าวผู้เยาว์เป็นผู้เปิดบัญชีเองไม่สามารถใช้บริการได้
 9. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีขาดการติดต่อ
 10. กรณีบัตรสมาร์ทคิดส์ชำรุด หรือสูญหาย และลูกค้าต้องการทำบัตรใหม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 50 บาท
 11. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ ตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศในการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางขั้นต้น) ณ วันฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องการหักตามกฎหมาย) ทั้งนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจะได้รับของกำนัลเมื่อเที่ยบมูลค่า (สำหรับระยะเวลา 1 ปี) แล้วเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.70 ต่อปี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์