บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.660 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ เป็นบัญชีเพื่อเน้นใช้ในการออม ให้ดอกเบี้ยสูง
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็นบัญชีเฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ เป็นบัญชีเพื่อเน้นใช้ในการออม ให้ดอกเบี้ยสูง
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็นบัญชีเฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 1.660 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.66% ต่อปี  หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ยอดเงินต้นที่เกิน 5 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ยให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.66% ด้วย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 ส.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 4. ไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
 5. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญตามงวดบัญชี 29 ธันวาคม 2562 มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริงธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
 6. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์  โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
 7. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 8. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์