บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super) ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super) ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.500 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมด้วยสิทธิ์การรับส่วนลดธุรกรรมโอนเงินต่างๆ ทั้งการทำรายการผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือ การทำรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส ซุปเปอร์ (UOB Biz Super)
จุดเด่น
:
บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมด้วยสิทธิ์การรับส่วนลดธุรกรรมโอนเงินต่างๆ ทั้งการทำรายการผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือ การทำรายการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลทั่วไป (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 2,400 ล้านบาท), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 ถึง 300,000 บาท 0.250 %
มากกว่า 300,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 1 ถึง 300,000 บาท 0.250 %
มากกว่า 300,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 300,000 บาท 0.250 %
มากกว่า 300,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. ยอดเงินตั้งแต่ 1 - 300,000 บาทแรก ได้รับดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.25%
  2. ยอดเงินตั้งแต่ 300,001 บาทถัดไป ได้รับดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.25% - 0.50%

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ก.พ. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ
  2. กรณีผู้ฝากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 300,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศธนาคาร
  3. สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ บิส ซุปเปอร์ หรือสมัครใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ บิส ซุปเปอร์ เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 57 เป็นต้นไป ผู้ฝากจะได้รับฟรีสมุดเช็คเดือนละ 1 เล่ม จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ฝากแสดงบัตร UOB Biz Super Card ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น หากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่แสดงสิทธิเพื่อรับสมุดเช็คภายในเดือน ลูกค้าผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังสำหรับเดือนที่ผ่านมาได้ มูลค่าของสมุดเช็คที่ผู้ฝากได้รับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8% ต่อปี
  4. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มิได้ฝากเงินเข้าบัญชีหรือถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมดและให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  5. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว แต่ยอดเงินเฉลี่ยต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินที่ยังคงเหลืออยู่จากบัญชีเงินฝากนี้ได้ทันที เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดทุกเดือน จนเงินในบัญชีนี้หมดและให้ถือว่าผู้ฝากได้ปิดบัญชีแล้ว
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์