บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสามารถสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสามารถสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 99,999 บาท 0.800 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  3. รับฝากลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  5. ผู้ฝากมีสิทธิสมัครใช้บริการบัตร ATM โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า (กรณีลูกค้าทำบัตรหาย/ชำรุด และออกบัตรใหม่ทดแทนต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี กรณีสมัครบัตรเดบิตเสียค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า และค่าธรรมเนียมบัตรรายปีตามประกาศธนาคาร
  6. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
30 ต.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์