บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.900 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา นอกจากผลตอบเทนที่คุ้มค่าแล้วยังให้ความคล่องตัวเมื่อยามต้องการใช้เงิน โดยคุณสามารถถอนเงินได้ถึงเดือนละ 2 ครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จุดเด่น
:

ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา นอกจากผลตอบเทนที่คุ้มค่าแล้วยังให้ความคล่องตัวเมื่อยามต้องการใช้เงิน โดยคุณสามารถถอนเงินได้ถึงเดือนละ 2 ครั้ง

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.900 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.900 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.900 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.375 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. จำนวนเงินฝากและถอนในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  4. สามารถถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน
  5. หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกว่า 2 ครั้ง ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  6. ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  7. หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ธนาคารคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์